Tag: قلمرو عمومی

یادداشت‌های پایان قرن(۳۸)

زهره روحی , July 20th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود هایدگر و همگنان (ادامه از قبل) نکته جالب‌تر اینکه هایدگر، حتی به اجتماعی شدن جهان طبیعت از طریق کار گواهی می‌دهد: ] در ضمنِ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن(۲۳)

زهره روحی , November 24th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) باری، زمانی که مشروعیت دولت ـ ملت در برابر ملت با بحران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۳)

زهره روحی , April 28th, 2021


فصل اول : اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۱. هویت در فرهنگ و زندگی روزمره یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم (و از جمله ایران)، این توقع مردم است،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ