Tag: مدرنیسم در معماری

معماری و هویت

ملیحه درگاهی , January 27th, 2021


  کتاب معماری و هویت در سه بخش تنظیم شده که به ترتیب به موضوعات علم و فن، نظریه ی انتقادی و منطقه گرایی و جهانی شدن می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معماری پس از ۱۹۴۰

آرش بصیرت , October 27th, 2020


معماری پس از ۱۹۴۰ ـ پست مدرنیسم؛ فهم ناـ گونی وضعیت های ضدگون[۱] نوشته: جین مـــــــــــــــرکل[۲] برگردانی از: ارش بصیرت[۳]   کمی پس از پایان پر فراز ونشیب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ