Tag: مطالعات معماری

ادبیات و ملزومات نقد اثر معماری

علی اکبری , September 11th, 2021


نقد اثر معماری همانند نقد هر اثر هنری دیگری امری ضروری در فهم اثر و بازآموزی از آن است، چه از منظر فهم وجوه مثبت و چه فهم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ