Tag: موراکامی

شهر گربه‌ها

فائزه بهلول , April 18th, 2021


« در رمان نوشتن نباید خیلی چون و چرا کرد، من به تاریکی ناخودآگاهم می روم و با دست پر از آنجا برمی گردم. نتیجه اش می شود…


→انسان‌شناسی و فرهنگ