Tag: پژوهش های گردشگری

گردشگری وافزایش رفاه جوامع مقصد

زهرا راجی , August 16th, 2021


در سال‌ها‌ی اخیر تاثیر گردشگری بر مولفه‌ها‌ی رفاه اجتماعی در دو حوزه شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن که اندیشمندان و نظریه پردازان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ