Tag: گردشگری ادبی

گردشگری ادبی

زهرا راجی , October 11th, 2020


گردشگری ادبی، شاخه ای از گردشگری فرهنگی است که درآن انگیزه محوری گردشگران، بازدید از مکان ها و آثاری است که با زندگی و کار ادبا، نویسندگان و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ